Frank

Mitä Frank haluaa tehdä?

Olen inhimillisen kokemusmaailman tutkija. Pyrin luomaan uusia oivalluksia, jotka vahvistavat ihmisten kykyä elää hyvä elämä.

Perimmäinen tutkimuskysymys, johon pyrin etsimään vastausta, on: Miten elää hyvä elämä? Laajasti ottaen olen filosofian ja tieteen raja-aidoista välittämättä kiinnostunut kaikesta ymmärryksestä, joka auttaa tämän kysymyksen valottamisessa.

Mitä Frank on tehnyt?

Frank Martela

Koulutus:

  • Filosofian Tohtori, Soveltava filosofia ja organisaatiotutkimus, Aalto-yliopisto, 2012
  • VTM, käytännöllinen filosofia, Helsingin yliopisto, 2008
  • DI, Informaatioverkostojen koulutusohjelma, TKK, 2007

Työ:

Tärkeimmät julkaisut:

Mitä Frankista sanotaan?

  • Helsingin Sanomat 19.8.2013: Seuraava Esa Saarinen: “Hipiltä näyttävä mies nousee ylös Aalto-yliopiston luentosalissa ja tarttuu mikrofoniin…”
  • Taloussanomat 25.12.2013: Joulusaarna: Vain samassa veneessä olevat suomalaiset pelastuvat: “Hyvinvointitutkija Frank Martelan mielestä suomalaiset tarvitsevat nyt kokemusta aidosti yhteisestä yhteiskunnasta…”
  • Yleisradio 25.9.2014: Onni pakenee, jos sitä kohti menee: “Filosofian tohtori Frank Martela aloittaa onnellisuuden olemuksen pohtimisen miettimällä, mikä on elämän tarkoitus…”
  • Savon Sanomien, Etelä-Suomen Sanomien, Karjalaisen ja Keskisuomalaisen yhteinen Sunnuntaisuomalainen 1.2.2015: Irti onnesta: “Filosofi Frank Martela suosittelee onnen tavoittelun sijaan keskittymistä itsensä toteuttamiseen ja läheisiin ihmisiin…”

Mitä Frank puhuu?

Mitä Frank tekee?

Vuonna 2015 olen tutkijatohtorina Helsingin yliopistossa myötätuntoa tutkivassa Copassion-tutkimushankkeessa. Lisäksi olen tutkijana ja kouluttajan Filosofian Akatemiassa, jossa keskityn erityisesti sisäiseen motivaatioon ja kysymykseen sen vahvistamisessa organisaatioissa.

Vuoden 2013 ja kevään 2014 olin vierailevana tutkijana University of Rochesterin psykologian laitoksella Yhdysvalloissa. Pyrkimyksenäni oli tutkia sisäistä motivaatiota ja erityisesti miten motivoidumme auttamaan toisia ihmisiä. Uskon, että ihmiset ovat luonnostaan taipuvaisia auttamaan niitä ihmisiä, joista he välittävät. Tavoitteenani on sekä teoreettisesti että empiirisesti edistää ymmärrystämme niistä motivaatiotekijöistä ja mekanismeista, jotka saavat meidät auttamaan toinen toistamme. Uskon, että tämänkaltainen tutkimus ja siitä seuraavat sovellukset voivat vahvistaa sekä yksilöllistä että yhteisöllistä hyvinvointiamme.

Vuoden 2012 lopussa puolustin menestyksekkäästi väitöskirjaani Aalto-yliopiston Tuotantotalouden laitoksen työpsykologian yksikössä. Väitöskirjatyössäni olen observoinut ja haastatellut vanhainkodin työntekijöitä tarkoituksenani syventää ymmärrystämme niistä ihmistenvälisyyksistä ja inhimillisistä kohtaamisista, jotka tekevät kyseisestä työstä merkityksellisen ja luovat hyvinvointia. Metateoreettisena viitekehyksenä työssä toimii varsin relationaalinen ymmärrys ihmisenä olemisesta. Työyhteisöihin liittyen minulla on työn alla myös artikkeleita inhimillisistä kohtaamisista, työn merkityksellisyydestä sekä työhyvinvoinnista yhteisöllisenä ilmiönä.

Olen viimeiset vuodet ollut myös tiiviisti mukana tutkimus- ja koulutusyritys Filosofian Akatemiassa. Koulutuksissa olen pyrkinyt auttamaan ihmisiä löytämään muun muassa onnellisuuden, elämän merkityksen ja sisäisen motivaation. Yrityksen kantava idea on jalostaa filosofisista tutkimuksista koulutustuotteita, joiden avulla ihmisten hyvinvointia, elämänlaatua ja tuottavuutta voidaan vahvistaa. Samalla se tarjoaa meille tutkijoille kutsumuksellisen työpaikan, jossa saamme toteuttaa tutkimuksellisia ja koulutuksellisia visioitamme itsenäisesti, mutta hyvällä porukalla.

Tämän lisäksi olen ollut mukana systeemiäly-tutkimusryhmässä kehittämässä systeemiälyn käsitettä ja tutkimassa siihen kytkeytyviä ilmiöitä. Systeemiälyllä tarkoitetaan “älykästä toimintaa, joka hahmottaa vuorovaikutuksellisia takaisinkytkentöjä sisältäviä kokonaisuuksia tarkoituksenmukaisesti ja luovasti” ja jonka avulla yksilö kykenee toimimaan tällaisissa systeemeissä hedelmällisellä tavalla.

Samanaikaisesti kiinnostukseni puhtaampaa filosofiaa kohtaan on johtanut minut vahvasti pragmatistisen perinteen sisälle. Erityisesti Dewey kiehtoo, vaikka pyrinkin etsimään omia vastauksia perustaviin kysymyksiin jättiläisten harteille rakentaen. Pragmatismissa minua kiehtoo sen toiminnanläheisyys; pyrkimys luoda tiukasti kokemusmaailmaamme ankkuroituna filosofista ymmärrystä, jonka avulla maailmaa voidaan parantaa. En etsi lopullisia vastauksia, vaan uskon enemmän, että filosofia alkaa, kun jokin asia avautuu meille avoimena kysymyksenä. Näen filosofian elämänmittaisena ymmärryksen laajentamiseen tähtäävänä prosessina, joka perimmiltään pyrkii parantamaan kykyämme ymmärtää ja elää hyvä elämä.

Muita teemoja, jotka mieltäni kiehtovat ovat sisäinen motivaatio, elämän tarkoitus ja ihmiselämän lähtökohtainen sosiaalisuus. Olen myös kiinnostunut siitä, miten näillä aloilla saavutetut viimeaikaiset tieteelliset läpimurrot saataisiin kanavoitua käytäntöön: Minkälaista olisi politiikka, jossa ihmisten hyvinvointi olisi se keskeinen päämäärä? Miten yksittäisten ihmisten kykyä elää hyvä elämä voidaan vahvistaa? Ja miten tällaisen tiedon avulla voitaisiin auttaa niitä, jotka apua eniten tarvitsevat? Voitaisiinko sisäiseen motivaatioon liittyvän koulutuksen kautta esimerkiksi ehkäistä nuorten syrjäytymistä?

Lue lisää siitä, mikä Frankia innostaa: